fbpx

Regulamin Wydarzenia `Naukowy Dzień Dziecka`.

REGULAMIN PIKNIKU „NAUKOWY DZIEŃ DZIECKA”

 1. Organizatorem Pikniku „NAUKOWY DZIEŃ DZIECKA” jest „amb services” sp. z o.o. w Tuszynie, prowadząca Hotel „Grzegorzewski” oraz Superminds Academy sp. z o.o. w Tuszynie.
 2. Piknik odbywa się na terenie ogrodu Hotelu „Grzegorzewski” w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 59 w dniu 2 czerwca 2019 r. w godzinach od 15.00 do 19.00.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Pikniku ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Informacja o odbyciu się Pikniku będzie na bieżąco przekazywana za pomocą profilu na Facebook’u Organizatorów oraz w recepcji Hotelu „Grzegorzewski”.
 4. Wstęp na Piknik jest płatny. Bilet wstępu w cenie 30 zł uprawnia do wstępu na teren Hotelu „Grzegorzewski” i wzięcia udziału w Pikniku przez 1 dziecko oraz bilet wstępu w cenie 10 zł uprawnia do wstępu na teren Hotelu „Grzegorzewski” i wzięcia udziału w Pikniku przez 1 osobę dorosłą. Organizator może w każdej chwili podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszej sprzedaży biletów bez podawania przyczyn.
 5. W wypadku odwołania Pikniku Organizator zwraca pieniądze za wcześniej zakupione bilety wstępu w recepcji Hotelu „Grzegorzewski” lub na konto płatnika jeśli bilet został zakupiony przez platformę online.
 6. Maksymalna liczba uczestników Pikniku wynosi 600 osób.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Pikniku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekun osoby niepełnoletniej obowiązany jest sprawować ciągłą pieczę nad osobą niepełnoletnią. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Pikniku ani nie odpowiada za wyrządzone przez nich szkody. Opiekun osoby niepełnoletniej jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone przez nią szkody. Wprowadzając osobę niepełnoletnią na Piknik opiekun oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na udział w Pikniku.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom Pikniku przez innych uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników Pikniku.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań) i warunki atmosferyczne mogące mieć miejsce w trakcie wydarzenia.
 10. Na Pikniku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz osoby, które swym zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego.
 11. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, oraz nawoływania do konfliktu na tle narodowościowym, religijnymi społecznym.
 12. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, ławek oraz wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia.
 13. Wszystkich uczestników pikniku obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, a w szczególności zachowywanie się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym pikniku.
 14. Każdy uczestnik Pikniku zobowiązany jest stosować się do poleceń personelu Organizatora, ochrony bądź osób przez nich wskazanych.
 15. Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika Pikniku, niestosowanie się do postanowień Regulaminu lub poleceń osób wymienionych w punkcie 9. Regulaminu będzie skutkowało wydaleniem z terenu Pikniku.
 16. Na teren Hotelu „Grzegorzewski” nie wolno wprowadzać psów.
 17. W trakcie trwania Pikniku na teren Hotelu „Grzegorzewski” nie wolno wnosić artykułów spożywczych, w tym napojów. Konsumpcja artykułów spożywczych, w tym napojów, zakupionych poza Hotelem „Grzegorzewski” jest zabroniona. W przypadku złamania niniejszego zakazu artykuły spożywcze, w tym napoje, zostaną odebrane uczestnikowi przez ochronę i udostępnione do odbioru w recepcji hotelu po zakończeniu pikniku, zaś sam uczestnik może zostać wydalony z Pikniku.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian przebiegu wydarzenia bez podania przyczyny.
 19. Organizator jest uprawniony do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej i audio-video wydarzenia oraz do wykorzystywania ww. dokumentacji w celach bezpieczeństwa, promocji i informacji o działalności Organizatora, w tym umieszczenia jej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku w celu informacji i promocji wydarzenia, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościach w ramach profilu Organizatora.
 20. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora na Facebooku oraz zostanie wywieszony w widocznym dla wszystkich uczestników w miejscu wydarzenia. Każdy uczestnik biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.