fbpx

Regulamin Wielkiego Turnieju Arytmetyki Mentalnej

Regulamin WIELKIEGO TURNIEJU ARYTMETYKI MENTALNEJ.

 1. Organizatorem turnieju jest Superminds Academy sp. z o.o, nr KRS 0000715741, nr NIP 728-282-64-46, z siedzibą główną w Tuszynie ul. 3 Maja 50.
 2. Turniej odbywa się w ramach wydarzenia Naukowy Dzień Dziecka w Hotelu Grzegorzewski w Tuszynie, którego organizatorami są: Superminds Academy sp. z o.o, nr KRS 0000715741, nr NIP 728-282-64-46, z siedzibą główną w Tuszynie ul. 3 Maja 50 oraz „amb services” sp. z o.o.
 3. Wszystkie bieżące informacje związane z Wielkim Turniejem Arytmetyki Mentalnej będą zamieszczane na stronie supermindsacademy.com, w zakładce Aktualności.
 4. Turniej odbędzie się 2 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w Hotelu Grzegorzewski w Tusznie Lesie na hali sportowej
 5. Celem Turnieju jest promocja japońskiej arytmetyki mentalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Turniej składa się z 2 konkursów, niezależnych od siebie, czyli Konkursu na Mistrza Sorobanu oraz Konkursu na Mistrza Neuromatematyki.
 7. Uczestnicy mogą brać udział w jednym lub dwóch konkursach.
 8. Udział w Turnieju jest bezpłatny, jednak ze względu na fakt, że Turniej jest częścią wydarzenia Naukowy Dzień Dziecka uczestnik i jego opiekun lub opiekunowie są zobowiązani do wykupienia biletów na wydarzenie, dostępnych na stronie https://www.convers.edu.pl/sklep/82-dzien-dziecka-w-hotelu-grzegorzewski
 9. Uczestnicy dokonują zgłoszenia wypełniając formularz na stronie https://wielkiturniejarytmetykimentalnej.konfeo.com/pl/groups najpóźniej do 19 maja 2019 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. problemy techniczne) możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa pod adresem e-mail: aneta@superminds.pl
 10. Po zakończeniu wszystkich konkurencji komisja zlicza i sumuje punkty uzyskane w każdej z nich. Uczestnicy zajmują miejsca w zależności od liczby zdobytych punktów.
 11. W czasie konkursu nie można robić żadnych pomocniczych notatek, używać kalkulatora i korzystać z pomocy innych. Wszelkie zauważone nieprawidłowości mogą być podstawą do dyskwalifikacji uczestnika
 12. W przypadku, gdy po zakończeniu konkurencji z powodu remisu nie uda się wyłonić zwycięzców (zajmujących 3 pierwsze miejsca), organizowane są dla najlepszych zawodników dodatkowe rundy. Konkurs kończy się z chwilą wyłonienia 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii
 13. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora. Komisja dokonuje też ostatecznej oceny prac. Skład komisji jest następujący:

Prezes Superminds Academy sp. z o.o. Aneta Grzanek, przewodnicząca Komisji

Trener Sorobanu -Emilia Pałyga, członek Komisji

Trener CLIL Business – Katarzyna Czarkowska-Zarychta, członek Komisji

 1. Każdy uczestnik Turnieju otrzymuje nagrodę w postaci 50sc, które może wydać w Wirtualnym Świecie Superminds, do którego otrzymuje dostęp na okres 3 miesięcy. Zwycięzcy natomiast otrzymują :
 2. Miejsce 1 – 1000sc
 3. Miejsce 2- 500 sc
 4. Miejsce 3 – 250sc

a  także nagrody od sponsorów oraz Dyplomy i certyfikaty uczestnictwa.

Konkurs na Mistrza Sorobanu

 1. W konkursie na Mistrza Sorobanu mogą brać udział dzieci, które znają techniki liczenia na japońskim sorobanie od lat 5 do 16.
 2. Uczestników konkursu zgłasza Szkoła Arytmetyki Mentalnej, po przeprowadzeniu eliminacji do Turnieju we własnym zakresie.
 3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 15 uczestników do konkursu. W przypadku większej liczby uczestników, sprawa będzie rozpatrywana indywidulanie.
 4. Szkoła Arytmetyki Mentalnej jest zobowiązana do przeprowadzenia eliminacji do konkursu we własnym zakresie, w celu wyłonienia najlepszych uczestników
 5. Szkoła zgłasza uczestników, wypełniając formularz na stronie……. Najpóźniej do 19 maja 2019 roku.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: Juniors ( dzieci od lat 5-9) oraz Teens (dzieci od lat 10-16).
 7. Konkurs składa się z 3 etapów.
 8. Kategoria Juniors – 1 etap (dodawanie liczb dwucyfrowych), 2 etap (dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych ), 3 etap (dodaanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych)
 9. Kategoria Teens- 1 etap ( dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych), 2 etap ( dodawanie i odejmowanie liczb cztero i pięciocyfrowych), 3 etap ( mnożenie liczb trzycyfrowych przez jednocyfrowe )

 

 1. W każdym etapie uczestnicy rozwiązują zadania i wyniki zapisują długopisem na podpisanej swoim imieniem i nazwiskiem karcie zadań. Za każdy prawidłowo obliczony przykład zawodnik dostaje 1 punkt. W każdej kategorii uczestnik może zdobyć 10 punktów zatem łącznie 30

 

Konkurs na Mistrza Neuromatematyki

 1. W konkursie na Mistrza Neuromatematyki mogą brać udział dzieci w wieku 7-16 lat, które potrafią mnożyć w pamięci liczby wielocyfrowe
 2. Uczestnicy mogą zgłosić się samodzielnie do Turnieju poprzez stronę …… najpóźniej do 19 maja 2019roku

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna zgody na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Superminds Academy sp. z o.o dla celów związanych z przeprowadzeniem i podsumowaniem konkursu, stosownie do postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji z konkursu. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zgłoszenia grupy szkolnej wyrażoną według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu przed jego rozpoczęciem.
 3. Osoby niepełnoletnie nie będące uczniami Superminds Academy sp. z o.o przebywają na terenie szkoły pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów lub innych upoważnionych).
 4. Organizator zastrzega prawo do zmiany składu komisji konkursowej.
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia konkursu i jego harmonogramu oraz jego odwołania z powodu braku zgłoszonych uczestników.
 6. Organizator zastrzega prawo do zmiany sposobu rozdysponowania nagród i ich ilości.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariatach Superminds Academy sp. z o.o