fbpx

Regulamin platformy Wirtualny Świat Superminds

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WIRTUALNY ŚWIAT SUPERMINDS

§1.

 1. Usługa dotyczy dostępu do platformy Wirtualny Świat Superminds, poprzez którą użytkownik  korzysta z lekcji z nauczycielem na żywo oraz dostępnych kursów w formie VOD.
 2. Portal Wirtualny Świat Superminds należy do Superminds Academy sp. z o.o wpisanej do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000715741 , NIP 7282826446 , reprezentowanej przez prezes zarządu Anettę
 3. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu Wirtualny Świat Superminds  prowadzonego pod adresem https://superminds.pl/.

§2.

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy opublikowany pod następującymi domenami: https://superminds.pl. Serwis jest dostępny poprzez sieć Internet.
 2. Usługa – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez sieć Internet, polegająca na udzieleniu dostępu do Serwisu zawierającego dostęp do zajęć z nauczycielem na żywo oraz kursy w formie VOD znajdującego się pod adresem https://superminds.pl/.
 3. Treści – materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług
 4. Administrator danych – administratorem danych jest Superminds Academy sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie ul. 3 Maja 50, wpisaną do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000715741, adres poczty elektronicznej do korespondencji: biuro@superminds.pl
 5. Konto – rekord rejestrowany przez każdego Użytkownika samodzielnie, w celu uzyskania dostępu do portalu po zarejestrowaniu indywidualnego loginu oraz hasła w Serwisie, co pozwala na korzystanie Użytkownikowi z zasobów z Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która dokonała rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny login zabezpieczony hasłem. Użytkownikiem może zostać jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  
 7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika uzyskana w procesie zakładania (rejestracji) konta w Serwisie.
 8. Polityka Prywatności – część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora danych.
 9. Regulamin – niniejszy dokument statuujący zasady korzystania z serwisu Wirtualny Świat Superminds. pod adresem https://superminds.pl/.
 10. Operator – Superminds Academy sp. z o .o.  z siedzibą w Tuszynie (kod pocztowy 95 – 080) przy ulicy 3-go Maja posiadającej numer NIP: 728 282 6446 wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000715741
 11. Opłata – abonament za korzystanie z Serwisu, należny Operatorowi i płacony przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności lub na rachunek bankowy Operatora.

§3.

Oświadczenia

 1. Założenie Konta za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem przez Użytkownika i akceptacją Regulaminu bez zastrzeżeń.
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń i nie wnosi o dokonanie jakichkolwiek poprawek w Regulaminie.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną działającą przez właściwie umocowanego reprezentanta.
 4. Użytkownik oświadcza, że ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP lub stałą siedzibę na terytorium RP.
 5. Serwis zawiera część bezpłatną i płatną. Korzystanie z obydwu części może odbywać się niezależnie od siebie.
 6. Operator oświadcza, że do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu z osobami fizycznymi zawierającymi umowę niezwiązaną z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02 marca 2000 roku, (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 7. Użytkownik udziela prawa do wyświetlania mu informacji dotyczących nowych ofert Akademii Superminds oraz CONVERS Centrum Języków Obcych na podany przez niego, w trakcie rejestracji, adres email.

§4.

Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Dostęp do usług oferowanych przez Serwis może wykupić każdy zarejestrowany Użytkownik.
 2. Użytkownik może wykupić dostęp do części usług oferowanych przez Serwis, jak i do całości usług oferowanych przez Serwis.
 3. Zarejestrowanie się w portalu Wirtualny Świat Superminds wymaga:
 4. Wypełnienia formularzu rejestracyjnego,
 5. Zaakceptowania regulaminu,
 6. Utworzenia konta użytkownika,
 7. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca utworzenie konta użytkownika.
 8. Użytkownik może korzystać z płatnych treści oferowanych przez Serwis po uiszczeniu opłaty abonamentowej lub po otrzymaniu kodu rabatowego. Z Serwisu mogą także korzystać słuchacze szkoły językowej prowadzonej przez Operatora w zakresie, w jakim Operator udostępni treści płatne w Serwisie.
 9. Użytkownik korzystający z Serwisu odpłatnie obowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej za pośrednictwem przelewu na konto bnakowe o numerze 37 1140 2004 0000 3502 7744 5448 prowadzonym w mBank lub w innym sposób uzgodniony wcześniej z administratorem.
 10. W przypadku dokonania przelewu na rachunek bankowy Użytkownik obowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy kupowanej usługi.
 1. Po zaliczeniu w rachunek bankowy należności z tytułu opłaty abonamentowej, Użytkownik zostanie poinformowane o możliwości rozpoczęcia korzystania z usługi.
 2. Okres aktywności Usługi jest liczony od dnia pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika.
 3. Utworzenie konta i opłacenie należności z tytułu korzystania z Serwisu lub wykorzystanie kodu rabatowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy, to jest w okresie, w którym przysługuje użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy.
 5.  W przypadku rozpoczęcia wykonywania umowy w okresie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Za rozpoczęcie wykonywania umowy uważa się logowanie do Serwisu po zapłaceniu Opłaty.
 7. Dostęp w obrębie jednego Konta jest przewidziany wyłącznie dla jednej osoby fizycznej. Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach (lub innych urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę), warunkiem jest ich podłączenie do sieci Internet.
 8. Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, zależnie od opcji wybranej przez Użytkownika podczas zakupu usługi.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o upływie okresu na jaki wykupiono abonament oraz innych istotnych informacji dotyczących korzystania z Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres wskazany podczas rejestracji.
 10. Jeśli użytkownik wykupił lekcje z nauczycielem, otrzymuje dostęp do zajęć w ustaonym terminie.
 11. Użytkownik loguje się do zajęć przez platformę Wirtualny Świat Superminds i zostaje automatycznie przekierowny na platformę ZOOM.US, za pośrednictwem której odbywają się lekcje z nauczycielem.  

§5.

Utworzenie Konta – Rejestracja

 1. Utworzenie Konta przez Użytkownika dokonywane jest na stronie Serwisu poprzez rejestrację przy użyciu formularza znajdującego się na stronie głównej Serwisu.
 2. Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wskazanych w formularzu. Odmowa podania żądanych danych jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy.
 3. Po zakończeniu procesu rejestracji Operator prześle Użytkownikowi e-mail zawierający link aktywacyjny. Aktywowanie Konta następuje poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora na podany adres e-mail.
 4. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z Internetem oraz korzystanie z przeglądarki WWW z obsługą cookies.
 5. Użytkownik traci dostep do konta po upływie terminu opłaconej usługi.

§6.

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy,

 1. Użytkownik może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 7 dni licząc od dnia uiszczenia Opłaty, o ile nie rozpoczął korzystania z Serwisu.
 2. Serwis może odstąpić od niniejszej Umowy, jeśli użytkownik naruszy dowolne z jej postanowień.
 3. Niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy przez Serwis, Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia lub usunięcia Programu i wszelkich jego kopii oraz materiałów pochodnych.
 4. Informacja o odstąpieniu od umowy winna zostać przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Operatora i musi zawierać takie informacje jak:
  1. dane Użytkownika umożliwiający kontakt z nim oraz jego identyfikację,
  2. element oferty, której dotyczy gwarancja,
  3. datę dokonania płatności,
  4. numer rachunku bankowego, na który zostanie wykonany zwrot.
 5. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na wskazany rachunek w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Po odstąpieniu od umowy możliwość korzystania z płatnych Treści i usług Serwisu zostanie zablokowana,  Operator może usunąć konto Użytkownika.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za niezgodne z tym Regulaminem i szkodliwe.

§7.

Reklamacje

 1. Użytkownik obowiązany jest do zgłaszania reklamacji pisemnie.
 2. Wszelkie reklamacje winny być przesyłam za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres Operatora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Operatora.
 3. Reklamacja winna zawierać takie elementy jak:
  • Dane Użytkownika,
  • Dane kontaktowe Użytkownika takie jak adres do korespondencji lub adres e-mail w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
  • Opis zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu
  • Pożądany przez Użytkownika sposób zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamacje rozstrzygane będą w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Operatora.

§8

Odpowiedzialność Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zamieszczane przez Użytkowników treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
 2. treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników,
 3. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
 4. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
 5. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,


§8

Prawa autorskie

 1. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu za pośrednictwem połączenia internetowego – online.
 2. Zabrania się kopiowania Treści Serwisu.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich do treści zawartych w Serwisie, Operator ma prawo rozwiązania umowy oraz uśnięcia konta Użytkownika dopuszczającego się naruszeń.

§9

Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących zabezpieczeń bazy.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na https://supermindsacademy.com/.
 2. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w żądaniu.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://supermindsacademy.com/.
 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie https://supermindsacademy.com/.