fbpx

Regulamin III Wielkiego Turnieju Arytmetyki Mentalnej

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem turnieju jest Superminds Academy sp. z o.o, wpisanym do KRS pod numerem 0000715741 z siedzibą głowną w Tuszynie 95 -080, ul. 3 Maja 50, NIP 7282826446  partenerm merytorycznym turnieju jest Akademia Sorobanu w Siedlcach.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz sponsorzy

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny, jednak jest częscią wydarzenia RODZINNY PIKNIK NAUKOWY w Dojo, zatem aby móc wziąc udział w Turnieju uczestnik jest zobowiązany kupić bilet wstepu na wydarzenie, w wysokości 50pln.

4. Turniej odbędzie się 21.06.2020r. o godzinie 11.00 na Hali Głownej w Dojo Stara Wieś.

 5. Turniej składa się z 3 niezależnych konkursów: konkurs na Mistrza Sorobanu i Konkurs na Mistrza Neuromatematyki oraz Konkurs na Mistrza Flash Ansan

6. Uczestnicy mogą zgłosić się do wszystkich konkursów konkursów, dwóch lub tylko do jednego z nich

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie pełnoletnie, w wieku od 6-18 lat • Uczestnicy są zgłaszani do konkursy przez swoich opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

– akceptacja postanowień Regulaminu. rejestracja na portalu konfeo jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Turnieju.

– zakup biletu na wydarzenie RODZINNY PIKNIK NAUKOWY w DOJO na portalu konfeo https://rodzinnypikniknaukowy.konfeo.com/pl/groups

– rejestracja na wybany konkurs:

                 Konkurs Mistrz Sorobanu https://konkursmistrzsorobanu.konfeo.com/pl/groups

                 Konkurs Mistrz Neuromatematyki https://konkursmistrzneuromatematyki.konfeo.com/pl/groups

                 Konkurs Mistrz Flash Ansan https://konkursmistrzflashansan.konfeo.com/pl/groups

 

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

§3 Zasady Turnieju

1. Aby wziąć udział w turnieju należy dokonać rejestracji na portalu konfeo

2. Turniej przebiega według harmonogramu 

Początek

Zakończenie

Agenda

11.00

12.00

Przyjazd gości

12.00

12.15

Powitanie gości. Przemówienie prezesa Związku Sorobanu  Kennichi Ishido oraz prezesa grupy Ishido-Shiki Numaty..

12.15

12.30

Przedstawienie wartości pokoju szkół Budo. Oficjalne przystąpienie Akademii Superminds do Związku Budo.

12.30

13.00

TURNIEJ Mistrz Sorobanu

W konkursie wezmą udział dzieci w wieku 7-12 lat, które będą rywalizować o miano Mistrza Sorobanu. Dzieci będą dodawać i odejmować ciągi liczb wielocyfrowych w ograniczonym czasie na japońskim liczydle soroban

13.00

13.15

Pokaz FLASH ANSAN –

Dzieci w wieku 7-12 lat będą liczyć w pamięci liczby jednocyfrowe, które zmieniają się na ekranie w tempie 0,3s

13.15

13.30

Występ Zespołu Suzuki

13.30

14.00

Mistrz Neuromatematyki – TURNIEJ

 

W konkursie wezmą udział dzieci w wieku 10-12 lat, które będą rywalizować o miano Mistrza Neuromatematyki.

Zadaniem uczestników będzie mnożyć liczby dwucyfrowe w pamięci w tempie szybszym niż kalkulator. Dzieci zmierzą się z rodzicami oraz kalkulatorami.

14.00

14.15

Wręczenie medali Mistrzom

Dzieci otrzymują medale i stają na podium.

14.15

14.30

Występ zespołu Suzuki

 

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

Nagroda Główna I miejsce

KONKURS MISTRZ SOROBANU – ręcznie wykonane liczydło z reset button z Japonii oraz 1000 supercoins do wykorzystania w Wirtualnym Świecie Superminds

KONKURS MISTRZ NEUROMATEMATYKI – gra planszowa Superminds oraz 1000 supercoins do wykorzystania w Wirtualnym Świecie Superminds

KONKURS MISTRZ FLASH ANSAN – gra planszowa Superminds oraz 1000 supercoins do wykorzystania w Wirtualnym Świecie Superminds

Nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów Zestawy do eksperymentów naukowych, gadżety, gry logiczne.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim: a) poprawność odpowiedzi. b) czas oddania karty pracy c) organizator przewiduje dogrywki, jeśli uczestnicy będą mieć takie same wyniki odpowiedzi i oddadzą karty w tym samym czasie

3. Nagroda zostanie przekazana podczas konkursu 

4. Dostęp do Wirtualnego Świata zostanie nadany do 24h po zakończeniu imprezy na adres email uczestnika lub jego opiekuna.

5. Adres e-mail , na który zostanie założone konto, uczestnik powinien podać po zakończeniu konkursu organizatorowi lub skontaktować się z nim do 7 dni po zakończonym wydarzeniu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 31.06.2020r.

Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.