fbpx

 

 • REGULAMIN KONKURSU „Narysuj bohatera Superminds i wygraj semestr”
  Z DNIA 7.12.2019 r.
  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu „Narysuj bohatera Superminds i wygraj semestr” jest Cognitive Akademia Przyszłości z siedzibą przy ul. Wyki 5, 31-223 Kraków, NIP 945-106-00-26 (dalej zwana „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  6. Konkurs jest prowadzony na stronie

  https://www.facebook.com/supermindskrakow1/

  (zwanej dalej “Fanpage”).

  1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
  • 2. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  2. Uczestnik oświadcza, że:
  3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
   e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
   f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  • 3. NAGRODA
  1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ – Voucher o wartości ceny za pierwszy semestr kursu w Akademii Superminds adekwatnie do wieku uczestnika, w czasie gdy dana grupa wiekowa zostanie uruchomiona po raz pierwszy.
  2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na fanpag`u Superminds Academy https://www.facebook.com/supermindskrakow1/
  3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/supermindskrakow1/

   

  1. Konkurs trwa od dnia 07.12. 2019 r godz. 21.30 do 2.02.2020 r godz. 21.30

   

  1. Zdjęcie rysunku Bohatera Superminds zostanie opublikowane na fanpag`u Superminds Academy https://www.facebook.com/supermindskrakow1/ i od tego momentu rozpocznie się głosowanie na najlepszy rysunek.
  2. Nagrodę otrzyma właściciel rysunku, który zdobędą najwięcej like`ów.
  • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest

  narysowanie Bohatera Superminds, zrobienie zdjęcia i załączenie zdjęcia rysunku w poście konkursowym jako komentarz do posta https://www.facebook.com/supermindskrakow1/

  1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/supermindskrakow1/
  • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
  3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i oryginalności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
  6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia od momentu zakończenia konkursu.
  7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na https://www.facebook.com/supermindskrakow1/
  8. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
  • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
   w szczególności uczestników, którzy:
  4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
   b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
   z zasadami Facebooka;
   c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
   d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
   e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i  wykorzystują do głosowania zakupione like`i
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, usuwania złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. .
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  • 9. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
   i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
  • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
  • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.12.2019r.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora https://www.supermindsacademy.com/regulamin-konkursu-narysuj-superbohatera-i-wygraj-semestr-w-akademii