fbpx

KONKURS!

Ogłaszamy konkurs na najfajniejszego bohatera Superminds.

Poproś swoje dziecko o narysowanie bohatera tak jak sobie go wyobraża (NIE PODPOWIADAJ!)

Zrób zdjęcie i wyślij nam na priv lub na e-mail biuro@supermindsacademy.com najpóźniej do 26.08.2018 do godziny 23:59

Wszystkie prace udostępnimy na naszym fanpagu 27.08.2018 o godzinie 9:00, od tego momentu zacznie się głosowanie

Wygra praca, która zdobędzie najwięcej polubień

Głosowanie zostanie zakończone 31.08.2018 o godzinie 20:00!

NAGRODA
Nagrodą w konkursie jest voucher rabatowy na kurs Superminds w roku szkolnym 2018/2019 oraz eksperyment domowy.

 

REGULAMIN KONKURSU „Narysuj bohatera Superminds”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Narysuj bohatera Superminds” i jest zwany dalej: „Konkursem”.2.Organizatorem Konkursu jest Superminds Academy sp. z o.o. zarejestrowaną w Sądzie Rejenowym pod numerem 0000715741  w Tuszynie 95-080, ul. 3 Maja 50 NIP 7282826446 zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Nagroda jest sponsorowana w całości przez Superminds Academy sp. z o.o.
 3. Konkurs rozpoczyna się 20.08.2018 roku i kończy się 01.09.2018roku.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać na adres email biuro@supermindsacademy.com do 26.082018.
 5. Prace zostaną upublicznione na fanpagu organizatora 27.08.2018 r, od tego momentu rozpocznie się głosowanie

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) nie jest członkiem Zarządu Akademii Superminds sp. z o.o
 3. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie supermindsacademy.com/aktualności
 3. b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 1. Nagrody otrzyma uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej polubień
 2. Nagrodami w Konkursie są:   Zestaw do eksperymentu domoweg oraz voucher z rabatem na kurs Superminds

 3.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 4.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

 Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 1. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję
  Prezesa Superminds Academy sp. z o.o

 8.Zakończenie konkursu nastąpi 31.09.2018 o godzinie 20.00

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania ( w celu wysłania nagrody)
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.supermindsacademy.com/aktualności